• Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 1

  Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 1

  Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa, đồng thời là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Phần 1...

   111 p lhu 23/07/2022 26 0

 • Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 2

  Ebook Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Di sản văn hóa Việt Nam: Bản sắc và những vấn đề về quản lý, bảo tồn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân loại di sản văn hóa; Quản lý di sản văn hóa; Tư liệu hóa di sản văn hóa. Hi vọng cuốn sách có thể đồng hành cùng bạn đọc tiếp cận các vấn đề về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa...

   178 p lhu 23/07/2022 20 0

 • Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển I): Phần 1

  Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển I): Phần 1

  Cuốn sách "Nhật Bản sử lược (Quyển I)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lược kiểm về địa trí và nhân văn hiện tại; Tính tình người Nhật Bản; Nhật Bản thời thượng cổ; Nguồn gốc người Nhật Bản; Thạch khí và thở khí; Thời kì kiến tạo quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p lhu 23/07/2022 19 0

 • Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển I): Phần 2

  Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển I): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nhật Bản sử lược (Quyển I)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thời đại quyền chính trị và hành chính tối cao thuộc về Thiên Hoàng; Phật giáo truyền vào nước Nhật; Nhật Bản thời đại Nại Lương; Bình An thời đại hay là quý tộc chuyên quyền thời đại; Tiểu sử các vị Thiên Hoàng từ thời lập...

   195 p lhu 23/07/2022 20 0

 • Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển II): Phần 1

  Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển II): Phần 1

  Cuốn sách "Nhật Bản sử lược (Quyển II)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giai đoạn chuyển tiếp từ Bình An thời đại sang Vũ Sỹ thời đại; Tổ chức xã hội và phân chi đất đai dưới thời các Vũ gia; Những cuộc nổi loạn trong giai đoạn chuyển tiếp; Thời kỳ hưng khởi của dòng Vũ gia Bình thị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   116 p lhu 23/07/2022 21 0

 • Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển II): Phần 2

  Ebook Nhật Bản sử lược (Quyển II): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nhật Bản sử lược (Quyển II)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Liêm Xương Mạc Phủ thời đại (1192-1333); Kiến Vũ Trung Hưng (1334-1336); Thất Đinh Mạc Phủ thời đại (1336-1573); Chiến quốc thời đại (1477-1615). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   213 p lhu 23/07/2022 18 0

 • Ebook Tra cứu văn hóa Hàn Quốc: Phần 1

  Ebook Tra cứu văn hóa Hàn Quốc: Phần 1

  Cuốn sách "Tra cứu văn hóa Hàn Quốc" Phần 1 trình bày khái quát về địa lý, lịch sử của Hàn Quốc; Thống nhất Shilla và Parhae; Thành lập hậu Tam quốc và thống nhất Koryo; Lối sống và phúc lợi xã hội Hàn Quốc; Những ngày đặc biệt và lễ hội tại Hàn Quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   248 p lhu 23/07/2022 20 0

 • Ebook Tra cứu văn hóa Hàn Quốc: Phần 2

  Ebook Tra cứu văn hóa Hàn Quốc: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tra cứu văn hóa Hàn Quốc" tiếp tục trình bày các nội dung: Ngôn ngữ và văn tự Hàn Quốc; Nghệ thuật và nghề thủ công; Những nhân vật lịch sử của Hàn Quốc; Những di tích và danh thắng nổi tiếng ở Hàn Quốc; Các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc có quan hệ với Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   231 p lhu 23/07/2022 19 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 1)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 1)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, phổ biến kiến thức và động viên các ngành các cấp bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và môi trường. Sách gồm 14 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: cơ sở...

   291 p lhu 23/07/2022 24 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 2)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 2)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, phổ biến kiến thức và động viên các ngành các cấp bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và môi trường. Sách gồm 14 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: sinh thái...

   175 p lhu 23/07/2022 21 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường (Phần 1)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường (Phần 1)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường" nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các "chiến sĩ nhỏ bé tiên phong và dũng cảm - vi sinh vật" trên mặt trận đấu tranh làm sạch môi trường, trước hết là môi trường đất và nước. Sách gồm 12 chương và chia thành 2 phần, phần 1...

   226 p lhu 23/07/2022 21 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường (Phần 2)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường (Phần 2)

  (BQ) Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường" nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các "chiến sĩ nhỏ bé tiên phong và dũng cảm - vi sinh vật" trên mặt trận đấu tranh làm sạch môi trường, trước hết là môi trường đất và nước. Sách gồm 12 chương và chia thành 2 phần,...

   348 p lhu 23/07/2022 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số