• Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 5: Biến đổi Z và các ứng dụng trong phân tích hệ thống thời gian rời rạc" bao gồm các kiến thức: Biến đổi Z của tín hiệu thời gian rời rạc, biến đổi Z ngược, hàm truyền của hệ thống LT I thời gian rời rạc, phân tích hệ thống.

   29 p lhu 29/06/2021 33 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 4: Biến đổi Laplace và các ứng dụng trong phân tích hệ thống thời gian liên tục" bao gồm các nội dung: Biến đổi Laplace của tín hiệu, hàm truyền của hệ thống LTI thời gian liên tục, biến đổi Laplace một phía, phân tích hệ thống.

   30 p lhu 29/06/2021 29 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Lấy mẫu tần số, biến đổi Fourier rời rạc, định lý lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p lhu 29/06/2021 30 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 2 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu dạng sin và hệ thống LTI thời gian rời rạc, biểu diễn Fourier của tín hiệu tuần hoàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p lhu 29/06/2021 26 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu dạng sin và hệ thống LTI, biểu diễn chuỗi Fourier của tín hiệu liên tục tuần hoàn, biến đổi Fourier của tín hiệu không tuần hoàn.

   26 p lhu 29/06/2021 27 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 2 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Phân tích hệ thống trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình sai phân của hệ thống LTI rời rạc, biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung.

   19 p lhu 29/06/2021 30 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Phân tích hệ thống trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình vi phân của hệ thống LTI liên tục, biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung, mô hình biến trạng thái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p lhu 29/06/2021 33 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 1: Giới thiệu tín hiệu và hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa tín hiệu, hệ thống tín hiệu, phân loại tín hiệu, mô hình toán học của hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p lhu 29/06/2021 24 0

 • Ebook A short history of Japan

  Ebook A short history of Japan

  The document Japan: A short history with the content: in the beginning, chaos to unity feudalism in Japan, modernisation and imperialism, war and peace, the miracle economy, Japan as number one, bursting bubbles, the way ahead. Please consult the book to learn more about the content.

   263 p lhu 31/03/2021 44 1

 • Ebook K-Fashion wearing a new future

  Ebook K-Fashion wearing a new future

  "Ebook K-Fashion wearing a new future" present the content the stories of ten designers; a walk down style street; the DNA of Korean fashion; walking the world’s runways.

   63 p lhu 27/11/2020 65 0

 • Health and nature of K-Food combining flavor

  Health and nature of K-Food combining flavor

  "Ebook K-Food combining flavor, health and nature" present the content the most popular K-foods; star Korean chefs and their K-food creations; K-food, a harmony of taste, health, and nature; K-food in the world.

   69 p lhu 27/11/2020 66 0

 • Ebook Batch distillation design and operation

  Ebook Batch distillation design and operation

  Ebook "Batch distillation design and operation" present the content column configurations; operation; modelling and simulation; dynamic optimisation; multi period operation optimisation; design and operation optimisation; off-cut recycle; batch reactive distillation (bread; batch extractive distillation (bed); unconventional batch distillation; application of neural networks in batch distillation...

   417 p lhu 27/10/2020 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số