• Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Chương mở đầu trong Bài giảng Kế toán tài chính 3 được biên soạn nhằm giúp người học có thể hiểu được yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu, nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến tiền và nợ phải thu; đọc và giải thích được các thông tin liên quan đến tiền và nợ phải thu được trình bày...

   49 p lhu 29/10/2018 36 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn; ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán để ghi nhận vốn chủ sở hữu; nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán vốn chủ sở...

   34 p lhu 29/10/2018 23 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 4 giới thiệu đến người học phần kế toán tài sản cố định. Qua nội dung có trong bài giảng, người học có thể giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định; nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài...

   48 p lhu 29/10/2018 23 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Hoàng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 - ThS. Hoàng Văn Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 1 giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam. Nội dung bài giảng gồm có 3 phần: Tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam và đạo đức nghề nghiệp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p lhu 29/10/2018 26 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 3 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Chương 3: Kế toán hàng tồn kho trong Bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày những khái niệm và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho; các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán; nhận biết được chứng từ kế toán liên quan đến hàng tồn kho; đọc và giải thích được các thông tin liên quan đến hàng tồn...

   53 p lhu 29/10/2018 26 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 giúp người học hiểu về kế toán nợ phải trả. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính; phân biệt được phạm vi của kế toán và...

   55 p lhu 29/10/2018 25 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 do Hoàng Huy Cường biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; nhận diện và vận dụng tài khoản kế toán liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác...

   56 p lhu 29/10/2018 30 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về bất động sản đầu tư. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với các tài sản khác như bất động sản hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng; giải thích được nguyên tắc...

   36 p lhu 29/10/2018 20 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 5 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về kế toán công ty cổ phần thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về công ty cổ phần; các nghiệp vụ cơ bản về vốn của công ty cổ phần; lãi cơ bản trên cổ phiếu; ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán; tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế...

   51 p lhu 29/10/2018 23 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.1 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.1 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.1 giới thiệu tổng quan về kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Chương mở đầu của bài giảng sẽ giúp người học nắm được các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi tiền tệ gắn với các hoạt động có phát sinh ngoại tệ...

   46 p lhu 29/10/2018 25 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư tài chính trong Bài giảng Kế toán tài chính 2 với mục tiêu giúp cho người học có thể trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt, nắm được các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính, hiểu được cách phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư...

   52 p lhu 29/10/2018 24 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.2 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.2 - ThS. Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1.2 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Nội dung bài giảng trình bày thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác, tài khoản sử dụng và phương pháp hoạch toán. Để hiểu và nắm được những kiến thức tổng quan về kế toán xuất nhập khẩu ủy thác, mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p lhu 29/10/2018 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số