• Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 5: Báo cáo tài chính" trình bày các hệ thống báo cáo trong báo cáo tài chính.; cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính; kết cấu của từng báo cáo; thời điểm lập, gửi và nơi gửi báo cáo tài chính.

   64 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 4 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" cung cấp đến các bạn kiến thức về nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.

   42 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 3 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 3: Kế toán xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận" giúp các bạn tính toán lợi nhuận trong doanh nghiệp; kế toán xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán; phương thức và trình tự phân phối lợi nhuận; quyết toán lợi nhuận, kế toán phân phối lợi nhuận trong các doanh nghiệp.

   38 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 2: Kế toán các khoản đầu tư và dự phòng" cung cấp các kiến thức bao gồm kế toán các khoản đầu tư; kế toán các khoản dự phòng. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   57 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 1 - TS. Trần Văn Thuận

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 1 - TS. Trần Văn Thuận

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 1: Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán" được biên soạn với mục tiêu hỗ trợ người học nắm vững các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền; kế toán tiền vay; kế toán nghiệp vụ thanh toán.

   67 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp" được biên soạn với các nội dung đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây lắp; kế toán xác...

   49 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 4 - TS. Hà Thị Phương Dung

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 4: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp du lịch, dịch vụ" trang bị kiến thức về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành du lịch, dịch vụ và ảnh hưởng của nó đến quy trình nghiệp vụ kế toán.

   26 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 3 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 3: Kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu" cung cấp các kiến thức về đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu trực tiếp; kế toán xuất khẩu ủy thác.

   30 p lhu 25/02/2021 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu" trình bày đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; kế toán nhập khẩu ủy thác.

   29 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Mai Anh

  "Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 1: Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa" được biên soạn với các nội dung đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa; tính giá hàng hóa; kế toán mua hàng hóa; kế toán bán hàng hóa và các trường hợp xuất hàng hóa khác; kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp...

   69 p lhu 25/02/2021 1 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 7 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 7 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 7: Kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính" trình bày thực hiện những hoạt động theo yêu cầu để kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính; trao đổi với nhà quản lí và ủy ban kiểm toán; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính.

   23 p lhu 26/01/2021 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 6 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 6: Chiến lược và chương trình kiểm toán" giúp các bạn nắm được các loại thử nghiệm kiểm toán trong kiểm toán tài chính; lựa chọn loại thủ tục kiểm toán thực hiện; thiết kế chương trình kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

   24 p lhu 26/01/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số