• Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 1

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 1

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 1 present content introduction for cabin crew management; qualification and personal quality; aircraft and aviation familiarization; crew member coordination and communication.

   45 p lhu 23/07/2022 16 0

 • Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 2

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 2

  Ebook Curriculum Cabin crew management: Part 2 present safety and emergency procedure; medical emergencies and medical training; in-flight service, service sequences, in-flight service simulation scoring criteria.

   37 p lhu 23/07/2022 13 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mở đầu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm kinh tế lượng; nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng; các khái niệm cơ bản của Kinh tế lượng; Phương pháp luận của Kinh tế lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p lhu 23/07/2022 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phương pháp bình phương nhỏ nhất; các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến; ước lượng và kiểm định giá trị về hệ số hồi quy; phân tích phương sai và sự phù hợp của mô hình; phân tích hồi quy và dự báo;... Mời các...

   55 p lhu 23/07/2022 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mô hình hồi quy nhiều biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mô hình hồi quy nhiều biến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Mô hình hồi quy nhiều biến. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mô hình hồi quy nhiều biến; phương pháp bình phương nhỏ nhất; ước lượng và kiểm định giả thiết; phân tích hồi quy và dự báo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p lhu 23/07/2022 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Mô hình hồi quy với biến giả

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Mô hình hồi quy với biến giả

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Mô hình hồi quy với biến giả. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mô hình hồi quy với biến giả; ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p lhu 23/07/2022 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Phương sai của sai số thay đổi

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Phương sai của sai số thay đổi

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Phương sai của sai số thay đổi. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phương sai của sai số thay đổi – nguyên nhân và hậu quả; phát hiện sự tồn tại phương sai của sai số thay đổi; khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p lhu 23/07/2022 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Tự tương quan

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Tự tương quan

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Tự tương quan. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hiện tượng tự tương quan – nguyên nhân và hậu quả; phát hiện sự tồn tại tự tương quan; khắc phục hiện tượng tự tương quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p lhu 23/07/2022 11 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Đa cộng tuyến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Đa cộng tuyến

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Đa cộng tuyến. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến; phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p lhu 23/07/2022 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình

  Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các thuộc tính của một mô hình tốt; các loại sai lầm thường mắc; phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định; một số mô hình kinh tế thông dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p lhu 23/07/2022 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương mở đầu: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương mở đầu: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương mở đầu: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những thông tin về: mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của học phần; phương pháp nghiên cứu của học phần; nội dung nghiên cứu của học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p lhu 23/07/2022 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường

  Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - Chương 1: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lược sử các tư tưởng quản lý; bản chất của quản lý kinh tế; vai trò của quản lý kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p lhu 23/07/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số