• Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 05: Hoạch định tổng hợp

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 05: Hoạch định tổng hợp

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 5: Hoạch định tổng hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về hoạch định tổng hợp: đối tượng, phạm vi, mục đích; phương pháp hoạch định tổng hợp; hoạch định tổng hợp kiểu quy nạp; hoạch định tổng hợp kiểu diễn giải. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 6: Quản trị vật liệu

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 6: Quản trị vật liệu

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 6: Quản trị vật liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và nội dung quản trị vật liệu; Phân tích biên tế tồn kho 1 kỳ; Phân loại ABC; Hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập; Tính toán các tham số hệ thống tồn kho; Hoạch định nhu cầu vật liệu (MRP). Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p lhu 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 2: Tổ chức sản xuất

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 2: Tổ chức sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 2: Tổ chức sản xuất cung cấp cho người học những kiến thức như: nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất; cơ cấu sản xuất; loại hình sản xuất; phương pháp tổ chức quá trình sản xuất; chu kỳ sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p lhu 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 3: Bố trí sản xuất

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 3: Bố trí sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 3: Bố trí sản xuất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Xác định điểm đặt xí nghiệp; bố trí nội bộ nhà xưởng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 4: Quản lý kỹ thuật

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 4: Quản lý kỹ thuật

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 4: Quản lý kỹ thuật, cung cấp cho người học những kiến thức như: ý nghĩa của quản lý kỹ thuật, nội dung quản lý kỹ thuật, bảo trì máy móc thiết bị, phạm vi công tác bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất

  Bài giảng Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và vai trò của chức năng sản xuất; Hệ thống sản xuất; Quản trị viên sản xuất; Quyết định chiến lược và mối liên hệ giữa chiến lược sản xuất với chiến lược chung; Chiến lược sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo

  Bài giảng môn Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo; Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất đơn chiếc; Lập kế hoạch tiến độ sản xuất lặp lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy nhiều biến; Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy; Phân tích phương sai và kiểm định giả thuyết đồng thời; Phân tích hồi quy và dự báo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 0 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ma trận; Các tham số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; Một số quy luật phân phối xác suất; Bài toán ước lượng bằng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các tham số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hồi quy với biến giả; Ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p lhu 25/11/2022 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp bình phương nhỏ nhất; Các giả thuyết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p lhu 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân và hậu quả; Phát hiện hiện tượng tự tương quan; Khắc phục hiện tượng tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p lhu 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số