• Giáo trình Hệ điều hành (Operating System) - Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa

  Giáo trình Hệ điều hành (Operating System) - Ninh Xuân Hải, Huỳnh Trọng Thưa

  Giáo trình “Hệ điều hành” được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên nghành tin học ở hệ cao đẳng và kỹ sư của Bộ giáo dục và đào tạo. Giáo trình được chia thành 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Giới thiệu về hệ điều hành; quản lý nhập/xuất và quản lý hệ thống tập tin; quản lý tiến trình; quản lý...

   201 p lhu 26/06/2022 22 0

 • Giáo trình SQL Server 2000 - Phạm Thị Hoàng Nhung

  Giáo trình SQL Server 2000 - Phạm Thị Hoàng Nhung

  Giáo trình SQL Server 2000 gồm có 14 chương với những nội dung chính như sau: Tổng quan SQL Server 2000, thiết kế và thực thi cơ sở dữ liệu, T-SQL Programing, giao dịch và khoá, bảo mật và quản lý người dùng, T-SQL và SQL nâng cao, ràng buộc dữ liệu và chỉ số, khung nhìn và con trỏ, thủ tục, trigger, sao lưu và phục hồi, chuyển đổi giữa các loại cơ sở dữ...

   211 p lhu 26/06/2022 29 0

 • Giáo trình Phân tích thiết kế đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1

  Giáo trình Phân tích thiết kế đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1

  Giáo trình Phân tích thiết kế đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 1 có nội dung trình bày về quy trình và vòng đời phát triển phần mềm; UML - công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế hướng đối tượng; đảm bảo chất lượng phần mềm; thu thập và phân tích yêu cầu; thiết kế và thiết kế lớp thực thể; thiết kế chi tiết cho modul;...

   115 p lhu 26/06/2022 32 0

 • Giáo trình Phân tích thiết kế đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2

  Giáo trình Phân tích thiết kế đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Phân tích thiết kế đảm bảo chất lượng phần mềm: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về cài đặt hệ thống; cài đặt các modul; tổ chức dự án; xây dựng bộ test case cho kiểm thử đơn vị; rà soát và kiểm thử hệ thống; thực hiện các hoạt động rà soát; thực hiện test chức năng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p lhu 26/06/2022 26 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể - liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p lhu 26/06/2022 21 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cơ sở dữ liệu 2: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình quan hệ, các ràng buộc quan hệ và đại số quan hệ; Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ, các thuật toán thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p lhu 26/06/2022 23 0

 • Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành: Phần 1 gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ điều hành; Các mô hình xử lý đồng hành; Quản lý tiến trình; Điều phối tiến trình; Liên lạc giữa các tiến trình và vấn đề đồng bộ hóa; Các giải pháp đồng bộ hóa;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p lhu 26/06/2022 22 0

 • Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Hệ điều hành: Phần 2 gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ nhớ ảo; Hệ thống quản lý tập tin; Các phƣơng pháp cài đặt hệ thống quản lý tập tin; Giới thiệu một số hệ thống tập tin; Hệ thống quản lý nhập-xuất; Giới thiệu một số hệ thống I-O; Bảo vệ an toàn hệ thống;.... Mời...

   107 p lhu 26/06/2022 24 1

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Phạm Thị Hoàng Nhung

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - Phạm Thị Hoàng Nhung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Phần 1 gồm có 6 chương cụ thể như sau: Các khái niệm cơ bản, kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu, mô hình quan hệ thực thể, mô hình quan hệ, chuẩn hóa quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p lhu 26/06/2022 22 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Phạm Thị Hoàng Nhung

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 2 - Phạm Thị Hoàng Nhung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức về ngôn ngữ SQL trong cơ sở dữ liệu. Phần này gồm có 6 chương với những nội dung cụ thể như sau: Giới thiệu chung về SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ quản trị dữ liệu, ngôn ngữ điều khiển dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, bài tập tổng hợp. Mời các...

   64 p lhu 26/06/2022 23 0

 • Bài giảng Phân tích Web: Phần 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Anh

  Bài giảng Phân tích Web: Phần 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Anh

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Phân tích Web: Phần 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Anh" tiếp tục trình bày những nội dung về các công cụ tác nghiệp; dữ liệu Clickstream; thử nghiệm Personas để cải thiện độ chuyển đổi; xây dựng ACME persona bằng sử dụng phương pháp Van Welie 108; thử nghiệm Personas để cải thiện độ chuyển đổi; sử dụng dữ liệu và viết lên...

   80 p lhu 26/06/2022 23 0

 • Bài giảng Phân tích Web: Phần 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Anh

  Bài giảng Phân tích Web: Phần 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Anh

  "Bài giảng Phân tích Web: Phần 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Anh" có nội dung trình bày về trung tâm truyền thông và phương thức giao thông của truyền thông; tiếp cận, tương tác, thúc đẩy và giữ chân khách hàng – REAN model; lập kế hoạch phân tích web; lập kế hoạch các tình huống phân tích kinh doanh; ví dụ trường hợp ACME kinh doanh đến giỏ mua sắm của người...

   82 p lhu 26/06/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số