Ebook Thủy công (Tập 2): Phần 1 - NXB Xây dựng

Ebook "Thủy công (Tập 2)" có cấu trúc gồm 3 phần: các công trình tháo nước, lấy nước và dẫn nước, các công trình chuyên môn, khảo sát, thiết kế, quản lý và nghiên cứu công trình thủy lợi. Phần 1 của ebook có 5 chương trình bày nội dung chính là các công trình lấy nước, tháo nước và dẫn nước như công trình tháo lũ, công trình lấy nước, cống lộ thiên,... Mời các bạn tham khảo để nắm nội dung.