Ebook Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng: Phần 1

Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng: Phần 1 cung cấp những tư liệu và thông tin về diện mạo và sinh hoạt tín ngưỡng trong đời sống của cộng đồng cư dân ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng, về những đặc trưng cơ bản, những giá trị hàm chứa trong các hình thái tín ngưỡng truyền thống đó,..., đặc biệt là về vai trò, tính chất của các sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa trong đời sống tinh thần hiện nay của cư dân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.