Ebook Nghi lễ của người Trung Hoa: Phần 1

Tài liệu "Nghi lễ của người Trung Hoa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tập trung hôn khánh và văn thư; Nghi lễ hôn khánh hiện đại; Văn thư và tập tụng mai táng; Cách viết văn thư mai táng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.