Ebook Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Doanh nghiệp và quyền con người – Một số vấn đề cơ bản" trình bày trách nhiệm về quyền con người của doanh nghiệp; doanh nghiệp và quyền con người ở Việt Nam.