Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường (Phần 1)

Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường" nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các "chiến sĩ nhỏ bé tiên phong và dũng cảm - vi sinh vật" trên mặt trận đấu tranh làm sạch môi trường, trước hết là môi trường đất và nước. Sách gồm 12 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: vi sinh vật trong tự nhiên; hoạt động sống của vi sinh vật; vi sinh vật và môi trường; khử khuẩn môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!