Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường (Phần 2)

(BQ) Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 2: Cơ sở vi sinh trong công nghệ bảo vệ môi trường" nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các "chiến sĩ nhỏ bé tiên phong và dũng cảm - vi sinh vật" trên mặt trận đấu tranh làm sạch môi trường, trước hết là môi trường đất và nước. Sách gồm 12 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phân hủy, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ và một số hợp chất vô cơ trong tự nhiên; làm sạch và bảo vệ môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!