Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 2)

Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, phổ biến kiến thức và động viên các ngành các cấp bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và môi trường. Sách gồm 14 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: sinh thái học môi trường; các đối tượng nghiên cứu cơ bản trong sinh thái học môi trường; xu hướng suy giảm môi trường toàn cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!