Ebook 12 đại tham quan Trung Hoa: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "12 đại tham quan Trung Hoa" tiếp tục trình bày các đại tham quan sau: Trương Bang Xương - Bán nước cầu vinh; Tần cối - Tội nhân muôn đời; Giả Tợ Đạo - Tiểu nhân gian trá; Nghiêm Tung - Tham quan mặt trắng; Hòa Thân - Giàu hơn hoàng đế; Ngao Bái - Lộng quyền tàn nhẫn. Mời các bạn cùng tham khảo!