Xây dựng và chính đốn Đảng hiện nay theo quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng Đảng

Bài viết phân tích nội dung cơ bản trong lý luận của V.I.Lênin về xây dựng Đảng kiểu mới, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải vận dụng lý luận đó để xây dựng Đảng ở nước ta hiện nay. Theo tác giả bài viết, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay phải đảm bảo: xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, tổ chức, về bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo; phải nâng cao “tâm đức” và “tài trí” của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng.