Giáo trình Thực hành Kế toán doanh nghiệp trên chứng từ thực - Nghề: Kế toán doanh nghiệp

Cấu trúc chung của giáo trình Thực hành kế toán doanh nghiệp trên chứng từ thực bao gồm 4 bài được trình bày như sau: Lập và xử lý chứng từ kế toán; Ghi sổ kế toán chi tiết; Ghi sổ kế toán tổng hợp; Lập báo cáo tài chính