Giáo trình Kế toán doanh nghiệp - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp với mục tiêu chính là Trình bày được khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán của từng phần hành kế toán; Trình bày được các phương pháp tính giá các đối tượng kế toán.