Ebook Luật thanh tra và vấn đề thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Ebook này được biên soạn để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị tìm hiểu về Luật thanh tra, góp phần đưa Luật thanh tra đi vào cuộc sống. Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề của Luật thanh tra mà các doanh nghiệp quan tâm. Sau đây là phần 1 của ebook.