Bài giảng Luật lao động: Bài 7 - PGS.TS. Lê Thị Châu

"Bài giảng Luật lao động - Bài 7: Quản lí nhà nước về lao động" giúp sinh viên xác định và phân tích được khái niệm, đặc điểm của quản lí nhà nước về lao động; nội dung và biện pháp quản lí nhà nước về lao động, đưa ra được nhận xét cá nhân về thực trạng quản lí nhà nước về lao động hiện nay ở Việt Nam; phân tích được các dấu hiệu của vi phạm pháp luật lao động, phân biệt được vi phạm hành chính với vi phạm hình sự trong lĩnh vực lao động...