Bài giảng Luật lao động: Bài 4 - PGS.TS. Lê Thị Châu

"Bài giảng Luật lao động - Bài 4: Kỉ luật lao động và trách nhiệm vật chất" phân tích và đánh giá được về hiệu quả của các biện pháp tăng cường kỉ luật lao động đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; các hình thức xử lí, luật, trình tự thủ tục và thời hiệu xử lí kỉ luật lao động qua đó phân biệt trách nhiệm kỉ luật lao động với trách nhiệm pháp lí khác; làm rõ trách nhiệm vật chất, phân biệt được trách nhiệm vật chất trong kỉ luật lao động trong Luật Lao động với trách nhiệm bồi thường trong Luật Dân sự.