• Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 6 - ThS. Lê Thùy Dương

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 6 - ThS. Lê Thùy Dương

  "Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 6: Thương mại điện tử" với các nội dung quan niệm và lợi ích của thương mại điện tử; hình thức hoạt động thương mại điện tử; cơ sở đảm bảo hoạt động thương mại điện tử; thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

   53 p lhu 27/03/2021 11 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 5 - ThS. Lê Thùy Dương

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 5 - ThS. Lê Thùy Dương

  "Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 5: Thương mại doanh nghiệp" với các nội dung tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; mua sắm vật tư ở doanh nghiệp. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   61 p lhu 27/03/2021 10 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 4 - ThS. Lê Thùy Dương

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 4 - ThS. Lê Thùy Dương

  "Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 4: Dịch vụ thương mại" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về đặc điểm sản phẩm dịch vụ; các loại dịch vụ thương mại; đánh giá kết quả và chất lượng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   35 p lhu 27/03/2021 10 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  "Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 3: Tổ chức kinh doanh hàng hóa theo cơ chế thị trường" cung cấp cho người học kiến thức về tổ chức thương mại giữa các doanh nghiệp; loại hình kinh doanh hàng hóa; nội dung kinh doanh hàng hóa; quản trị các yếu tố trong kinh doanh hàng hóa.

   45 p lhu 27/03/2021 9 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  "Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 2: Quản lý nhà nước về thương mại" thông tin đến người học về vai trò và nội dung quản lý nhà nước về thương mại; các phương pháp quản lý thương mại; hệ thống các công cụ quản lý thương mại.

   44 p lhu 27/03/2021 11 0

 • Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  Bài giảng Kinh tế thương mại: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thanh Phong

  Bài giảng Kinh tế thương mại - Bài 1: Bản chất của kinh tế thương mại" trình bày nhập môn kinh tế thương mại; cơ sở ra đời và đặc trưng cơ bản của thương mại; chức năng và nhiệm vụ của thương mại; vai trò của thương mại.

   25 p lhu 27/03/2021 11 0

 • Bài giảng Pháp luật cạnh tranh

  Bài giảng Pháp luật cạnh tranh

  "Bài giảng Pháp luật cạnh tranh" gồm 4 chương với các nội dung lý luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh; pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh; pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh; cơ quan quản lý cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh.

   46 p lhu 27/03/2021 11 0

 • Bài giảng Pháp luật Hải quan

  Bài giảng Pháp luật Hải quan

  "Bài giảng Pháp luật Hải quan" trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức về lý luận chung về pháp luật hải quan; pháp luật về thủ tục hải quan; pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; pháp luật về tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

   60 p lhu 27/03/2021 12 0

 • Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 3

  Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 3

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 3" để nắm chi tiết về pháp luật ngân hàng; pháp luật về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; pháp luật về quản trị tổ chức tín dụng; pháp luật về hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

   65 p lhu 27/03/2021 14 0

 • Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 2

  Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 2

  "Bài giảng Pháp luật Kinh tế - Tài chính 2" trình bày tổng quan về pháp luật ngân sách nhà nước; pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; pháp luật thu ngân sách nhà nước; pháp luật chi ngân sách nhà nước.

   43 p lhu 27/03/2021 13 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 6: Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh" trình bày hình thức xử lý; thẩm quyền xử lý. Thông qua bài giảng này người học có thêm các tư liệu để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   18 p lhu 27/03/2021 13 0

 • Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 5 - TS. Trần Thị Thu Phương

  Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 5 - TS. Trần Thị Thu Phương

  "Bài giảng Luật cạnh tranh - Bài 5: Tố tụng cạnh tranh" được biên soạn nhằm thông tin đến người học những vấn đề chung về tố tụng cạnh tranh; chủ thể của tố tụng cạnh tranh; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

   29 p lhu 27/03/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số