Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống - Tô Văn Nam

Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống do Tô Văn Nam biên soạn cung cấp những kiến thức về đại cương hệ thống thông tin trong quản lý, các công cụ diễn tả xử lý, các mô hình dữ liệu, khảo sát và xác lập dự án, phân tích hệ thống về mặt chức năng, phân tích hệ thống dữ liệu, thiết kế tổng thể và thiết kế giao diện người/máy, cơ sở dữ liệu, thiết kế các kiểm soát, chương trình.