Cần tăng cường bản lĩnh chính trị đối với đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong tình hình hiện nay

Trong điều kiện mới hiện nay, để thực hiện được những mục tiêu đó, người giảng viên lý luận chính trị cần có những phẩm chất nhất định, đặc biệt là bản lĩnh chính trị vững vàng. Bài viết tập trung phân tích những yêu cầu cụ thể để khẳng định bản lĩnh chính trị, từ đó nêu lên một số định hướng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của người giảng viên lý luận chính trị hiện nay.