Bộ sưu tập Lý luận chính trị

Bộ sưu tập Lý luận chính trị gồm các tài liệu toàn văn như sách, giáo trình, tài liệu tham khảo hay về các môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.