• Bài giảng Những vấn đề cơ bản vể bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản vể bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

  Bài giảng với các mục tiêu: giới thiệu cho sinh viên, học sinh những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Để nắm chi tiết nội...

   35 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Luật hình sự Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Luật hình sự Việt Nam

  Bài giảng gồm 5 chương với các nội dung sau: khái niệm chung về luật hình sự, tội phạm, hình phạt, phần các tội phạm, những nội dung cơ bản của tố tụng hình sự. Để nắm chắc kiến thức, nâng cao sự hiểu biết cơ bản về pháp luật hình sự của Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   45 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6: Luật dân sự Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6: Luật dân sự Việt Nam

  Bài giảng với các nội dung khái niệm chung về luật dân sự, tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự, thừa kế, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, những nội dung cơ bản của tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảnh để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   53 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Luật hành chính Việt Nam

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 5: Luật hành chính Việt Nam

  Nội dung bài giảng gồm: khái niệm chung về luật hành chính, cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính và văn bản hành chính nhà nước; quy chế pháp lý hành chính của cán bộ công chức; quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức xã hội, công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch; trách nhiệm hành chính; chế độ pháp lý về việc...

   58 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Hệ thống pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Hệ thống pháp luật

  Bài giảng gồm các nội dung: hệ thống pháp luật và ngành luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật quốc tế, hệ thống khoa học pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung các kiến thức.

   29 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3: Hình thức pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 3: Hình thức pháp luật

  Bài giảng trinh bày khái niệm và phân loại hình thức pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia, hệ thống hóa pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   43 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Pháp luật công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Pháp luật công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội

  Bài giảng với các nội dung: bản chất và những đặc điểm chung của pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật, vi phạm luật và trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa. Để nắm chi tiết nội dung các kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   51 p lhu 20/08/2019 2 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Nhập môn Pháp luật đại cương

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Nhập môn Pháp luật đại cương

  Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước pháp luật nói chung và của Việt Nam nói riêng, nghiên cứu chủ yếu của ba ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cung cấp những khái niệm pháp lý cơ bản, làm quen với những kỹ năng chủ yếu trong việc áp dụng pháp luật. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài...

   87 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương - Tổng quan

  Bài giảng Kinh tế học đại cương - Tổng quan

  Bài giảng giới thiệu tổng quan về môn Kinh tế học đại cương trình bày các khái niệm, nguyên lý và vấn đề cơ bản nhất của kinh tế học; hai bài đầu giới thiệu một số ý tưởng lớn làm nền tảng cho việc nghiên cứu kinh tế học và cách tiếp cận vấn đề của các nhà kinh tế; giới thiệu cung, cầu và phương thức vận hành của thị trường....

   44 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: An toàn thông tin

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 7: An toàn thông tin

  Bài giảng với các mục tiêu: bảo đảm bí mật thông tin không bị lộ đối với người không được phép, bảo đảm toàn vẹn ngăn chặn hay hạn chế việc bổ sung, loại bỏ và sửa dữ liệu không được phép; bảo đảm xác thực, xác thực đúng thực thể cần kết nối, giao dịch và xác thực đúng thực thể có trách nhiệm về nội dung thông tin xác thực...

   11 p lhu 20/08/2019 4 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Mạng máy tính và sử dụng Internet

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Mạng máy tính và sử dụng Internet

  Bài giảng bao gồm các nội dung: các khác niệm cơ bản về mạng máy tính, phân loại mạng, hệ điều hành mạng, mạng Internet, các dịch vụ chủ yếu trên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung các kiến thức.

   17 p lhu 20/08/2019 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2007

  Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2007

  Bài giảng gồm 6 bài học với các nội dung: khởi động và thoát Excel, các khái niệm cơ bản, các thao tác cơ bản, tính toán trên trang tính, đồ thị, quản trị dữ liệu trong Excel. Để nắm chi tiết nội dung các kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   21 p lhu 20/08/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số