• Làm kế toán trên Excel

    Làm kế toán trên Excel

    Tài liệu Làm kế toán trên Excel bao gồm những nội dung về danh mục tài khoản, khách hàng, vật tư, cách ghi sổ nhật ký thu tiền, chi tiền, mua hàng và bán hàng, mẫu báo cáo thuế, cách in chứng từ; in phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhận, viết báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh, cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,... Mời các bạn tham...

     222 p lhu 01/07/2015 158 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số